Slide 1


Cyflwyniad gan
Weithgor Trawsbleidiol
Adolygu’r Cyfansoddiad
(CRWG)

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Aelodaeth y Gweithgor / Working Group Membership

Aelodaeth y Gweithgor / Working Group Membership

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Cyfarfodydd GAC
CRWG Meetings

Cyfarfodydd GAC
CRWG Meetings

12 cyfarfod i drafod argymhellion yr Adolygiad Cymheiriaid

Atgyfeiriadau i’r

_Bwrdd Gweithredol x 3

_Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd x 3

_Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Craffu x 5

_Bwrdd Gwasanaethau Lleol x 3

12 meetings to discuss Peer Review recommendations

Referrals to

_Executive Board x 3

_Democratic Services Committee x 3

_Chairs & Vice of Scrutiny x 5

_Local Service Board x 3

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 1 RECOMMENDATION 1

ARGYMHELLIAD 1 RECOMMENDATION 1

Dylai’r Cyngor weithredu rhaglen o newid diwylliannol.

Dylai’r Cyngor wneud y canlynol:

_Datblygu, cytuno a hyrwyddo cyfres o nodweddion a gwerthoedd gwasanaeth cyhoeddus ac arweinyddiaeth

_Datblygu a sefydlu cysondeb o ran rolau arweinyddiaeth perthnasol aelodau etholedig a swyddogion;

_Dynodi neu sefydlu Gweithgor Trawsbleidiol Adolygu’r Cyfansoddiad (CRWG) er mwyn datblygu Cyfansoddiad newydd y Cyngor.

The Council should implement a cultural change programme.

The Council should:

_Develop, agree and promote a set of public service and leadership characteristics and values

_Develop and establish a consistency on the respective leadership roles of elected members and officers;

_Designate or establish a cross-party Constitutional Review Working Group (CRWG) to develop the new Council Constitution.

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 2 / RECOMMENDATION 2

ARGYMHELLIAD 2 / RECOMMENDATION 2

Adolygiad o’r Protocol ar gyfer y Wasg a’r Cyfryngau

Goblygiadau’r Cod newydd statudol o ran Ymarfer a Argymhellir ar gyfer Cyhoeddusrwydd Awdurdodau Lleol

Review of the Press and Media Protocol

Implications of the new statutory Code of Recommended Practice on Local Authority Publicity

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 3 / RECOMMENDATION 3

ARGYMHELLIAD 3 / RECOMMENDATION 3

Adolygu’r dull o ymgysylltu ‚’r cyhoedd yn unol ag argymhellion Adolygiad Gorchwyl a Gorffen y Pwyllgor Craffu o Ddulliau Ymgynghori ac Ymgysylltu’r Cyngor.

Review approach to public engagement in line with Scrutiny Task & Finish Review and Consultation& Engagement Mechanisms

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 4 / RECOMMENDATION 4

ARGYMHELLIAD 4 / RECOMMENDATION 4

Trefniadau newydd i gael eu sefydlu ar gyfer y tÓm uwch-reoli.

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Sylwadau CRWG Recommendations

Sylwadau CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 5 / RECOMMENDATION 5

ARGYMHELLIAD 5 / RECOMMENDATION 5

Cyflwyno a chyfleu arweiniad diwygiedig i uwch swyddogion ar ysgrifennu adroddiadau

Introduce and communicate revised guidance on report writing for senior officers

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 6 / RECOMMENDATION 6

ARGYMHELLIAD 6 / RECOMMENDATION 6

Meini prawf i roi arweiniad ar gyfer

Eitemau ‘Eithriedig’ ac

Eitemau ‘Brys’,

ymdrin ‚ Datganiadau o Fuddiant.

Guidance criteria for

_‘exempt’ and ‘Urgent’ Items

_handling of Declarations of Interest.

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 7 / RECOMMENDATION 7

ARGYMHELLIAD 7 / RECOMMENDATION 7

Dylid diweddaru’r Strategaeth a’r Rhaglen Datblygu Aelodau a dylai aelodau eu harwain trwy’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.

Member Development Programme & Strategy should be updated and led by members through Democratic Services Committee.

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 8 / RECOMMENDATION 8

ARGYMHELLIAD 8 / RECOMMENDATION 8

Dylai Adolygiadau Datblygiad Personol Aelodau gael eu harwain gan aelodau, gyda chefnogaeth briodol gan Reolwyr Hyfforddiant

Member Personal Development Reviews should be led by members, with appropriate support from Training Managers

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 9 / RECOMMENDATION 9

ARGYMHELLIAD 9 / RECOMMENDATION 9

Penodi Arweinydd Datblygiad Aelodau o fewn y Bwrdd Gweithredol er mwyn gweithio gyda Chadeirydd y Gwasanaethau Democrataidd.

Appointment of a Member Development Lead within the Executive Board to work with Chair of Democratic Services.

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 10 / RECOMMENDATION 10

ARGYMHELLIAD 10 / RECOMMENDATION 10

Dylai’r Cyngor hybu a cefnogi defnydd yr aelodau o gyfryngau cymdeithasol a darparu rhaglen hyfforddi ar gyfryngau cymdeithasol.

The Council should promote and support members’ use of social media and provide a social media training programme.

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 11 / RECOMMENDATION 11

ARGYMHELLIAD 11 / RECOMMENDATION 11

Dylai pob aelod lunio Adroddiad Blynyddol

All members should produce Annual Reports

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 12 / RECOMMENDATION 12

ARGYMHELLIAD 12 / RECOMMENDATION 12

Dylai’r Cyngor gyfleu cylch gorchwyl y Grŵp Rheoli Busnes.

The Council should communicate Business Management Group terms of reference

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 13 / RECOMMENDATION 13

ARGYMHELLIAD 13 / RECOMMENDATION 13

Dylai’r Cyngor gymeradwyo a gweithredu argymhellion Adolygiad Gorchwyl a Gorffen y Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau o Ddulliau Ymgynghori ac Ymgysylltu’r Cyngor

Council should endorse and implement recommendations of the Policy & Resources Scrutiny Task and Finish Review of the Council’s Consultation and Engagement Mechanisms

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 14 / RECOMMENDATION 14

ARGYMHELLIAD 14 / RECOMMENDATION 14

Dylai’r Cyngor gyhoeddi ei Gofrestr o Fuddiannau Aelodau ar ei wefan

The Council should publish the Register of Members’ interests on its website

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 15 / RECOMMENDATION 15

ARGYMHELLIAD 15 / RECOMMENDATION 15

Dylai’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol weddarlledu ei gyfarfodydd i annog ymgysylltiad a sicrhau bod penderfyniadau’n fwy tryloyw.

LSB should webcasting its meetings to encourage engagement and ensure greater transparency of decision-making.

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 16 / RECOMMENDATION 16

ARGYMHELLIAD 16 / RECOMMENDATION 16

Dylid diweddaru gwefan y Bwrdd Gwasanaethau Lleol i gynnwys agend‚u, papurau a chofnodion cyfarfodydd

The LSB website should be updated to include agendas, papers and minutes of meetings

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 17 / RECOMMENDATION 17

ARGYMHELLIAD 17 / RECOMMENDATION 17

Dylai’r Cyngor lunio ‘Canllaw i Gynghorwyr’ i gyd-fynd ‚’r Cyfansoddiad, a

sicrhau bod pob aelod yn cael eu briffio/hyfforddi’n briodol

The Council should produce a ‘Councillors Guide’ to the Constitution and ensure all members are provided with appropriate briefing/training

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 18 / RECOMMENDATION 18

ARGYMHELLIAD 18 / RECOMMENDATION 18

Dylai’r Cyngor lunio canllaw i’r cyhoedd yn crynhoi agweddau allweddol ar y Cyfansoddiad

The Council should produce a public guide summarising key aspects of the Constitution

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 19 / RECOMMENDATION 19

ARGYMHELLIAD 19 / RECOMMENDATION 19

Dylai’r Cyngor gynnal arolwg o gynghorwyr ynghylch yr amserau maen nhw’n eu ffafrio ar gyfer cyfarfodydd

Council should undertake a survey of councillors regarding preferred meeting times

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 20 / RECOMMENDATION 20

ARGYMHELLIAD 20 / RECOMMENDATION 20

Dylai’r cyfansoddiad diwygiedig ganiatŠu i aelodau ofyn cwestiwn atodol.

Dylai Cwestiynau ‚ Rhybudd gan yr Aelodau hefyd fod yn eitem sefydlog ar Agenda’r Cyngor

Revised constitution should allow members to ask a supplementary question.

Members’ Questions on Notice should also be a standard item on the Council Agenda

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 21 / RECOMMENDATION 21

ARGYMHELLIAD 21 / RECOMMENDATION 21

Dylai’r cyfansoddiad diwygiedig lacio’r gofyniad am lofnodion ar gyfer Rhybudd o Gynigion.

The revised constitution should relax the requirement for signatories for Motions on Notice.

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 22 / RECOMMENDATION 22

ARGYMHELLIAD 22 / RECOMMENDATION 22

Ni ddylai’r cyfansoddiad diwygiedig gynnwys y cyfeiriad at ganiatŠu i

Gynigion gael eu cyfeirio at Bwyllgor arall/y Bwrdd Gweithredol

The revised constitution should not include the reference to allow Motions to be referred to another Committee /Executive Board

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 23 / RECOMMENDATION 23

ARGYMHELLIAD 23 / RECOMMENDATION 23

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 24 / RECOMMENDATION 24

ARGYMHELLIAD 24 / RECOMMENDATION 24

RŰl Cadeirydd y Cyngor, o ran cael a phenderfynu ar dilysrwydd Cynigion neu Gwestiynau ‚ Rhybudd

Role of Council Chair, in receiving and determining the validity of and acceptance of

Motions or Questions on Notice

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 25 / RECOMMENDATION 25

ARGYMHELLIAD 25 / RECOMMENDATION 25

Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Pwyllgorau i gael hyfforddiant sgiliau cadeirio a’u hannog i fod yn rhan o arsylwi a/neu dywys cymheiriaid

Committee Chairs and Vice Chairs to undergo chairing skills training encouraged to participate in peer observation and/or coaching’

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Sylwadau CRWG Observations

Sylwadau CRWG Observations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 26 / RECOMMENDATION 26

ARGYMHELLIAD 26 / RECOMMENDATION 26

Dylai’r Cyngor adolygu ei ddull o lunio cofnodion cyfarfodydd.

The Council should review its approach to producing minutes of meetings.

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 27 / RECOMMENDATION 27

ARGYMHELLIAD 27 / RECOMMENDATION 27

Dylid cynnwys cofnodion cyfarfodydd pwyllgorau craffu yn eu crynswth ‘Er Gwybodaeth’ ar agenda’r Cyngor.

Minutes of scrutiny committees should be included en bloc ‘For Information’ on Council agenda.

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 28 / RECOMMENDATION 28

ARGYMHELLIAD 28 / RECOMMENDATION 28

Dylid diweddaru Blaenraglen Waith y Bwrdd Gweithredol yn rheolaidd a’i

chyfleu’n eang

The Executive Board Forward Programme should be regularly updated and communicated widely

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Sylwadau CRWG Observations

Sylwadau CRWG Observations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 29 / RECOMMENDATION 29

ARGYMHELLIAD 29 / RECOMMENDATION 29

Dylai’r Cyngor hyrwyddo a rhoi cyhoeddusrwydd i Gyfarfodydd ‘teithiol’ y

Bwrdd Gweithredol, gydag opsiwn ar gyfer cyfnod penodol o gwestiynau gan y cyhoedd

The Council should promote and publicise ‘travelling’ Executive Board Meeting, with an option for a set time period of public questions

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Sylwadau CRWG Observations

Sylwadau CRWG Observations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 30 / RECOMMENDATION 30

ARGYMHELLIAD 30 / RECOMMENDATION 30

Dylai’r Cyngor ddechrau gweddarlledu Cyfarfodydd y Bwrdd Gweithredol a gynhelir yn Neuadd y Sir

The Council should introduce webcasting of Executive Board Meetings held in County Hall

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Sylwadau CRWG Observations

Sylwadau CRWG Observations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 31 / RECOMMENDATION 31

ARGYMHELLIAD 31 / RECOMMENDATION 31

Dylai’r Aelodau dderbyn gwybodaeth ynghylch eitemau eithriedig, a dylai aelodau anweithredol aros ar gyfer eitemau eithriedig, fel sy’n digwydd yn y mwyafrif o gynghorau eraill.

Members should receive information relating to exempt items and that non-executive members should remain for exempt items, as is practice at most other councils.

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 32 / RECOMMENDATION 32

ARGYMHELLIAD 32 / RECOMMENDATION 32

Dylai aelodau anweithredol gael gofyn cwestiynau yng nghyfarfodydd y Weithrediaeth neu wneud sylw ar eitem ar yr agenda

Non-executive Members should be able to ask questions at Executive or comment on an agenda item

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 33 / RECOMMENDATION 33

ARGYMHELLIAD 33 / RECOMMENDATION 33

Dylai’r Cyngor ganiatŠu i aelodau anweithredol arsylwi Cyfarfodydd

Penderfyniadau Aelodau’r Bwrdd Gweithredol.

The Council should allow non-executive members to observe Executive Board Member Decision Meetings

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG Recommendations

Argymhellion CRWG Recommendations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 34 / RECOMMENDATION 34

ARGYMHELLIAD 34 / RECOMMENDATION 34

Ni ddylai Aelodau’r Bwrdd Gweithredol fynychu Pwyllgorau Craffu oni bai bod y Cadeirydd yn eu gwahodd, a rhaid iddynt fod yn bresennol pan g‚nt eu gwahodd.

Executive Board Members should only attend Scrutiny Committees when invited by the Chair and must attend when invited.

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Sylwadau CRWG observations

Sylwadau CRWG observations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 35 / RECOMMENDATION 35

ARGYMHELLIAD 35 / RECOMMENDATION 35

Dylai Aelodau’r Bwrdd Gweithredol gyflwyno adroddiadau ac ateb cwestiynau ar bolisi mewn Pwyllgorau Craffu.

Executive Board Members should present reports and answer questions on policy at Scrutiny Committee.

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Sylwadau CRWG observations

Sylwadau CRWG observations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 36 / RECOMMENDATION 36

ARGYMHELLIAD 36 / RECOMMENDATION 36

Dylai’r Cyngor egluro a/neu adolygu cylchoedd gorchwyl perthnasol a chydberthynas Archwilio a Chraffu.

The Council should clarify and/or review the respective terms of references and relationships of Audit and Scrutiny.

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Sylwadau CRWG observations

Sylwadau CRWG observations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 37 / RECOMMENDATION 37

ARGYMHELLIAD 37 / RECOMMENDATION 37

Dylai’r Cyngor ddiwygio’r broses alw i mewn wrth ddatblygu’r cyfansoddiad newydd yn unol a’r arfer lleiaf rhwystrol mewn awdurdodau eraill a chaniatŠu i eitemau eithriedig gael eu galw i mewn.

The Council should revise the call-in process when developing the new constitution in line with least restrictive practice in other authorities and allow the call-in of exempt items.

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Argymhellion CRWG recommendation

Argymhellion CRWG recommendation

Gweithdrefn Galw i Mewn Ddiwygiedig

Gall unrhyw dri aelod o’r Cyngor “alw penderfyniad gan y weithrediaeth i mewn”

“Pum diwrnod gwaith clir i alw i mewn”

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 38 / RECOMMENDATION 38

ARGYMHELLIAD 38 / RECOMMENDATION 38

Dylai’r Cyngor gyflwyno cyfnod penodol ar gyfer cwestiynau gan y cyhoedd ym mhob Cyfarfod Craffu.

The Council should introduce a set time-period for public questions at each Scrutiny Meeting

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Sylwadau CRWG observations

Sylwadau CRWG observations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

ARGYMHELLIAD 39 / RECOMMENDATION 39

ARGYMHELLIAD 39 / RECOMMENDATION 39

Dylai’r Cyngor adolygu ei ddull o graffu ar y Bwrdd Gwasanaethau Lleol

The Council should review its approach to scrutiny of the Local Service Board

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.

Sylwadau CRWG observations

Sylwadau CRWG observations

FINAL VERSION.

FINAL VERSION.