AGENDA

1. YMDDIHEURIADAU

2. DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

3. Cyhoeddiadau'r Cadeirydd a Materion Eraill

4. Ystyried rhoi rhyddfraint Sir Gaerfyrddin i'r cyn-Gynghorydd William David Thomas, OBE

Yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 12fed Tachwedd 2014 (gweler cofnod 4) penderfynodd y Cyngor fod ystyriaeth yn cael ei rhoi yng nghyfarfod heddiw i roi Rhyddfraint Sir Gaerfyrddin i'r cyn-Gynghorydd William David Thomas, OBE, i gydnabod ei gyfnod hir a nodedig o wasanaeth cyhoeddus i Lywodraeth Leol yng Nghymru.

Rhyddfraint y Sir oedd yr anrhydedd mwyaf y gallai'r Cyngor Sir ei roi a hynny, fel rheol, am wasanaeth neilltuol i Sir Gaerfyrddin, neu am gyflawni neilltuol yn gysylltiedig hi. Y farn gyffredinol oedd mai nifer bach o bobl ddylai dderbyn y statws hwn er mwyn cadw pwysigrwydd yr anrhydedd a, hyd yn hyn, dim ond i gatrawd y Cymry Brenhinol yn 2009 yr oedd Rhyddfraint y Sir wedi'i rhoi.

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL o dan Adran 249 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, fod y Cyngor yn rhoi Rhyddfraint Sir Gaerfyrddin i William David Thomas, OBE, i gydnabod ei gyfnod o wasanaeth cyhoeddus hir a nodedig i Lywodraeth Leol yng Nghymru.

5. Rhoi Rhyddfraint Sir Gaerfyrddin i'r cyn-Gynghorydd William David Thomas, OBE

Nodwyd y byddai'r eitem hon yn cael ei chyflawni am 12.30pm.

6. COFNODION Y CYNGOR – 12fed Tachwedd 2014

7. CYFLWYNIAD GAN GWMNI DŴR CYMRU – DRAENIAU TREFOL CYNALIADWY

8. ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR SAFONAU, 2013/14

9. Rhybudd o Gynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorydd c.p. higgins

10. Cwestiynau i Arweinydd y Cyngor

11. TREFN Y MATERION

12. COFNODION Y BWRDD GWEITHREDOL – 17eg Tachwedd 2014

PENDERFYNWYD derbyn adroddiad y cyfarfod uchod.

13. Y PWYLLGOR CRAFFU – ADDYSG A PHLANT – 24ain Hydref 2014

PENDERFYNWYD derbyn adroddiad y cyfarfod uchod.

14. Y PWYLLGOR CRAFFU – ADDYSG A PHLANT – 14eg Tachwedd 2014

PENDERFYNWYD derbyn adroddiad y cyfarfod uchod.

15. Rhoi Rhyddfraint Sir Gaerfyrddin i'r cyn-Gynghorydd William David Thomas, OBE

16. GOHIRIAD

17. Y CYFARFOD YN AILYMGYNNULL

18. YMDDIHEURIADAU

19. ARGYMHELLIAD Y BWRDD GWEITHREDOL – CYNLLUN DATBLYGU LLEOL SIR GAERFYRDDIN AC ADRODDIAD YR AROLYGYDD YNGHYLCH YR ARCHWILIAD

20. Y PWYLLGOR CRAFFU – DIOGELU'R CYHOEDD A'R AMGYLCHEDD – 13eg Tachwedd 2014

PENDERFYNWYD derbyn adroddiad y cyfarfod uchod.

21. Y Pwyllgor Craffu – Gofal Cymdeithasol ac Iechyd – 20fed Tachwedd 2014

PENDERFYNWYD derbyn adroddiad y cyfarfod uchod.

22. Y Pwyllgor Cynllunio – 6ed Tachwedd 2014

PENDERFYNWYD derbyn adroddiad y cyfarfod uchod.

23. y pwyllgor cynllunio – 18fed Tachwedd 2014

PENDERFYNWYD derbyn adroddiad y cyfarfod uchod.

24. aelodaeth pwyllgorau
Y CYNGOR SIR

10FED RHAGFYR 2014

YN BRESENNOL:

Y Cynghorydd D.B. Davies [Cadeirydd]

Y Cynghorwyr:

     

S.M. Allen

J.S. Edmunds

D.M. Jenkins

D.W.H. Richards

D.J.R. Bartlett

D.C. Evans

J.P. Jenkins

B.A.L. Roberts

S.M. Caiach

H.A.L. Evans

A.W. Jones

L.M. Stephens

C.A. Campbell

L.D. Evans

H.I. Jones

T. Theophilus

J.M. Charles

W.J.W. Evans

P.E.M. Jones

E.G. Thomas

A.P. Cooper

W.T. Evans

T.J. Jones

G.B. Thomas

D.M. Cundy

M. Gravell

A. Lenny

G. Thomas

A. Davies

C.P. Higgins

D.J.R. Llewellyn

K.P. Thomas

G. Davies

W.G. Hopkins

K. Madge

M.K. Thomas

I.W. Davies

J.K. Howell

A.G. Morgan

S.E. Thomas

T. Davies

P.M. Hughes

E. Morgan

J. Tremlett

W.K. Davies

I.J. Jackson

J. Owen

D.E. Williams

T.T. Defis

A. James

P.A. Palmer

J. Williams

E. Dole

J.D. James

D. Price

J.E. Williams

Hefyd yn bresennol:

Mr M. James – Y Prif Weithredwr

Mr J. Morgan – Y Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Mr R. Sully – Y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant

Mr R. Workman – Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Technegol

Mr P.R. Thomas – Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl a Pherfformiad)

Mrs W. Walters – Prif Weithredwr Cynorthwyol Dros Dro (Cwsmeriaid a Pholisi)

Ms L. Rees Jones – Pennaeth Gweinyddiaeth a’r Gyfraith

Mr C. Moore – Pennaeth y Gwasanaethau Ariannol

Mr E. Bowen – Y Pennaeth Cynllunio

Mrs D. Williams – Rheolwr y Wasg

Mrs M. Evans Thomas – Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

Miss R. Morris – Cynorthwyydd Cymorth Gwasanaethau Democrataidd

Mr B. Jones – Cynorthwyydd Cymorth Gwasanaethau Democrataidd

(Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Caerfyrddin: 10.00am – 1.00pm, 2.00pm – 3.15pm)

1. YMDDIHEURIADAU

2. DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Y Cynghorydd

Rhif y Cofnod

    Y Math o Fuddiant

S.M. Caiach

    22 a 23 – Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio – 6ed a 18fed Tachwedd, 2014

Materion yn ymwneud ag ansawdd dŵr, a datblygu ar y gorlifdir yn Llanelli

J.M. Charles

    14 – Cofnodion y Pwyllgor Craffu – Addysg a Phlant – 14eg Tachwedd, 2014

Mae'n un o Lywodraethwyr Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir, Llanfynydd.

D.C. Evans

    8 – Cadeirydd Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Safonau, 2013–14

Mae'n aelod o Banel Dyfarnu Cymru.

3. CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD A MATERION ERAILL

4. YSTYRIED RHOI RHYDDFRAINT SIR GAERFYRDDIN I'R CYN-GYNGHORYDD WILLIAM DAVID THOMAS, OBE

5. RHOI RHYDDFRAINT SIR GAERFYRDDIN I'R CYN-GYNGHORYDD WILLIAM DAVID THOMAS, OBE

6. COFNODION Y CYNGOR – 12FED TACHWEDD 2014

7. CYFLWYNIAD GAN GWMNI DŴR CYMRU – DRAENIAU TREFOL CYNALIADWY

8. ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR SAFONAU, 2013/14

9. RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD C.P. HIGGINS

10. CWESTIYNAU I ARWEINYDD Y CYNGOR

11. TREFN Y MATERION

12. COFNODION Y BWRDD GWEITHREDOL – 17EG TACHWEDD 2014

13. Y PWYLLGOR CRAFFU – ADDYSG A PHLANT – 24AIN HYDREF 2014

14. Y PWYLLGOR CRAFFU – ADDYSG A PHLANT – 14EG TACHWEDD 2014

15. RHOI RHYDDFRAINT SIR GAERFYRDDIN I'R CYN-GYNGHORYDD WILLIAM DAVID THOMAS, OBE

16. GOHIRIAD

17. Y CYFARFOD YN AILYMGYNNULL

YN BRESENNOL:

Y Cynghorydd D.B. Davies [Cadeirydd]

Y Cynghorwyr:

     

S.M. Allen

D.C. Evans

D.M. Jenkins

L.M. Stephens

D.J.R. Bartlett

H.A.L. Evans

A.W. Jones

T. Theophilus

S.M. Caiach

L.D. Evans

G.O. Jones *

E.G. Thomas

C.A. Campbell

W.J.W. Evans

H.I. Jones

G. Thomas

A.P. Cooper

W.T. Evans

P.E.M. Jones

M.K. Thomas

D.M. Cundy

M. Gravell

T.J. Jones

S.E. Thomas

A. Davies

C.P. Higgins

A. Lenny

J. Tremlett

T. Davies

W.G. Hopkins

D.J.R. Llewellyn

D.E. Williams

W.K. Davies

I.J. Jackson

K. Madge

J.E. Williams

E. Dole

A. James

P.A. Palmer

 

J.S. Edmunds

J.D. James

D.W.H. Richards

 

* yn bresennol yn sesiwn y prynhawn

Hefyd yn bresennol:

Mr M. James – Y Prif Weithredwr

Mr J. Morgan – Y Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Mr R. Sully – Y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant

Mr R. Workman – Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Technegol

Mr P.R. Thomas – Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl a Pherfformiad)

Mrs W. Walters – Prif Weithredwr Cynorthwyol Dros Dro (Cwsmeriaid a Pholisi)

Ms. L. Rees-Jones – Pennaeth Gweinyddiaeth a’r Gyfraith

Mr C. Moore – Pennaeth y Gwasanaethau Ariannol

Mr E. Bowen – Y Pennaeth Cynllunio

Ms D. Williams – Rheolwr y Wasg

Mrs M. Evans Thomas – Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

Miss R. Morris – Cynorthwyydd Cymorth Gwasanaethau Democrataidd

Mr B. Jones – Cynorthwyydd Cymorth Gwasanaethau Democrataidd

18. YMDDIHEURIADAU

19. ARGYMHELLIAD Y BWRDD GWEITHREDOL – CYNLLUN DATBLYGU LLEOL SIR GAERFYRDDIN AC ADRODDIAD YR AROLYGYDD YNGHYLCH YR ARCHWILIAD

19.2 mynd rhagddo mabwysiadu'n ffurfiol y Canllawiau Cynllunio Atodol a nodid yn yr adroddiad cysylltiedig – yn amodol ar unrhyw ddiwygiadau a gynigid o ganlyniad i argymhellion y swyddogion ac yn amodol hefyd ar ddileu pwyntiau 4.4. – 4.13 yn gynhwysol yn y Canllawiau Cynllunio Atodol – Addasu ac Ailddefnyddio Adeiladau Gwledig at Ddefnydd Preswyl.

20. Y PWYLLGOR CRAFFU – DIOGELU'R CYHOEDD A'R AMGYLCHEDD – 13EG TACHWEDD 2014

21. Y PWYLLGOR CRAFFU – GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD – 20FED TACHWEDD 2014

22. Y PWYLLGOR CYNLLUNIO – 6ED TACHWEDD 2014

23. Y PWYLLGOR CYNLLUNIO – 18FED TACHWEDD 2014

24. AELODAETH PWYLLGORAU
TOP